Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι:

H ενίσχυση της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση παρέχοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.

Οι επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τον πρωταρχικό στόχο είναι οι ακόλουθοι:

α)  Η μελέτη των ανθρώπων με μειωμένη όραση και η κατανόηση των αναγκών τους σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και πραγμάτων για την ενίσχυση της αυτονομίας τους.

β) Η επαλήθευση ότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι πιο πρόσφατοι αλγόριθμοι μηχανικής όρασης μπορούν να αναπαραχθούν σε ένα σύστημα με περιορισμένους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, όπως αυτό ενός κινητού τηλεφώνου.

γ) Η μελέτη εφικτότητας (ως προς τη χρηστικότητα και το κόστος) μιας νέας μορφής γυαλιών που θα ενσωματώνουν κάμερα και ακουστικό επικοινωνίας (κατ’ ελάχιστο) και θα συνδέονται ασύρματα με ένα κινητό τηλέφωνο που θα εκτελεί τους αλγόριθμους μηχανικής όρασης.

δ) Η αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών κατά τη λειτουργία του συστήματος και ο σχεδιασμός της κατάλληλης διεπαφής που θα επιτρέπει την ομαλή του χρήση, ώστε το αποτέλεσμα της αναγνώρισης να προσλαμβάνεται αρμονικά από το χρήστη χωρίς να παρεμποδίζει τις υπόλοιπες αντιληπτικές διεργασίες.

ε) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μέσω τριών πιλοτικών εφαρμογών που θα αξιοποιούν τη δυνατότητα σημασιολογικής αναγνώρισης για την ενίσχυση της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση.