ΕΕ1. Ανάλυση χρηστών και απαιτήσεις του συστήματος

Η ΜΑΘΑΑΕ είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ1 συμβάλλοντας στην ανάλυση των χρηστών και στην κατάρτιση των απαιτήσεων τους. Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα συμβάλει με τους περιορισμούς που απορρέουν από το περιβάλλον του supermarket.
Tο ΕΚΕΤΑ και η TETRAGON θα συμβάλουν στην εξαγωγή των απαιτήσεων του συστήματος από τις απαιτήσεις χρήστη και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού.

ΕΕ2. Μηχανική όραση σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον

Το ΕΚΕΤΑ θα είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ2 πραγματοποιώντας την έρευνα και την ανάπτυξη των αλγορίθμων μηχανικής όρασης, καθώς και την ανάπτυξη της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Η TETRAGON και η ΠΡΙΣΜΑ θα καθορίσουν τους περιορισμούς που απορρέουν από τη ανάγκη συνεργασίας του συστήματος με τη διεπαφή επικοινωνίας (ΕΕ4) και το σύστημα αισθητήρων (EE3).

ΕΕ3. Σύστημα αισθητήρων για μηχανική όραση και ακουστική επικοινωνία

Η ΠΡΙΣΜΑ είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ3 αναλαμβάνοντας το σύνολο των ενεργειών που αφορούν το σύστημα αισθητήρων. Το ΕΚΕΤΑ, η TETRAGON και η ΜΑΘAAΕ θα συμβάλουν ως προς τις τεχνικές, αισθητικές και προδιαγραφές χρηστικότητας.

ΕΕ4. Προηγμένη διεπαφή για τεχνητή όραση μέσω της ακουστικής οδού

Η TETRAGON είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ4 συμβάλλοντας στο σχεδιασμού της διεπαφής, η ΜΑΘΑΑΕ θα συμβάλει με τις απαιτήσεις χρηστικότητας, η ΠΡΙΣΜΑ με τους περιορισμούς για την αυτονομία και τη διασυνδεσιμότητα των αισθητήρων και το EKETA με τους περιορισμούς της οπτικής αναγνώρισης.

ΕΕ5. Πιλοτικές εφαρμογές και αξιολόγηση του συστήματος

Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ5 συμβάλλοντας στη προετοιμασία και τη διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιμών στο supermarket. Η ΜΑΘΑΑΕ θα αναλάβει αντίστοιχα την πιλοτική εφαρμογή στο δημαρχιακό μέγαρο και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονικης. Η TETRAGON θα αναπτύξει τα ηχοτοπία, ενώ οι ΕΚΕΤΑ και ΠΡΙΣΜΑ θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών.

ΕΕ6. Διάχυση των αποτελεσμάτων με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση

Οι ΜΜΕ της κοινοπραξίας, TETRAGON και ΠΡΙΣΜΑ θα συμμετέχουν στις εμπορικές εκθέσεις με στόχο να προωθήσουν το συνολικό σύστημα αλλά και τα επιμέρους τμήματά του, όπως είναι η η προηγμένη διεπαφή επικοινωνίας και το σύστημα αισθητήρων, αντίστοιχα.

ΕΕ7. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

Η ΠΡΙΣΜΑ θα είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ7 εκπονώντας το επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης του συνολικού συστήματος. Οι TETRAGON, ΜΑΣΟΥΤΗΣ και ΜΑΘΑΑΕ θα εκπονήσουν μικρότερης κλίμακας σχέδια.