Παραδοτέο Τίτλος Περιγραφή
Π1.1

Απαιτήσεις του συστήματος για τη μηχανική όραση και τη διεπαφή επικοινωνίας

Αναλυτική περιγραφή, τεκµηρίωση και ιεράρχηση των απαιτήσεων χρηστών και των αντίστοιχων απαιτήσεων του συστήµατος

Π1.2

Παραδείγµατα χρήσης και εκπαιδευτικό λογισµικό για την εξοικείωση µε το σύστηµα

Σενάρια χρήσης υλοποιηµένα στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού λογισµικού για την
εξοικείωση των χρηστών µε τις δυνατότητες του συστήµατος.

Π2.1

Βιβλιοθήκη αλγόριθµων αιχµής µηχανικής όρασης για συστήµατα µε περιορισµένους
υπολογιστικούς πόρους

Έρευνα και υλοποίηση αλγόριθµων αιχµής
µηχανικής όρασης κατάλληλοι για συστήµατα µε περιορισµένους υπολογιστικούς πόρους

Π2.2

Υποσυστήµατα εντοπισµού και συλλογής οπτικού περιεχοµένου για την εκπαίδευση των µοντέλων
µηχανικής όρασης

Σχεδιασµός και ανάπτυξη των
αυτοµατοποιηµένων µηχανισµών εντοπισµού και συλλογής του οπτικού περιεχοµένου από το διαδίκτυο και τα
κοινωνικά µέσα, για την εκπαίδευση των µοντέλων µηχανικής όρασης

Π2.3

Εφαρµογή µηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας για κινητά τηλέφωνα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) που εκτελεί τους
αλγόριθµους αναγνώρισης και επικοινωνεί µε το σύστηµα αισθητήρων.

Π3.1

Αναφορά συγκριτικής µελέτης προδιαγραφών, κόστους και καταλληλότητας

Έκθεση µε τα ευρήµατα της µελέτης προδιαγραφών, κόστους και καταλληλότητας, τη συγκριτική
τους αξιολόγηση και την επιλογή των βέλτιστων αισθητήρων.

Π3.2

Αναφορά συγκριτικής µελέτης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας

Αναφορά µε τα ευρήµατα της συγκριτικής µελέτης ανάµεσα στα διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και
επιλογής της βέλτιστης λύσης

Π3.3

Σύστηµα αισθητήρων προσαρµοσµένο σε ένα ζευγάρι γυαλιών

Σύστηµα
αισθητήρων προσαρµοσµένo σε γυαλιά που θα υποστηρίζει την επικοινωνία µε εφαρµογές κινητού τηλεφώνου.
Το σύστηµα θα παραδοθεί σε 10 αντίτυπα για τη διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιµών.

Π4.1

Προηγµένη διεπαφή τεχνητής όρασης ανθρώπου υπολογιστή

Καθορισµός του τρόπου µε τον οποίο θα πραγµατοποιείται η επικοινωνία του συστήµατος αισθητήρων µε το
χρήστη και ανάπτυξη του πρότυπου της πολυτροπικής διεπαφής.

Π4.2

Έκδοση της προηγµένης διεπαφής µε δυνατότητα εξατοµίκευσης

Βελτιωµένη έκδοση του πρότυπου της διεπαφής ώστε να επιτρέπει την εξατοµίκευση µια σειράς παραµέτρων
ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη.

Π5.1

Πλάνο διεξαγωγής των πιλοτικών εφαρµογών

Αναλυτικό πλάνο µε
τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν για την οµαλή διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιµών.

Π5.2

Αναφορά της αξιολόγησης του συστήµατος

Παρουσίαση των
δεδοµένων παρατήρησης και των ευρηµάτων της αξιολόγησης των πιλοτικών δοκιµών.

Π6.1

Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις και αναφορά των αποτελεσµάτων

Συµµετοχή της TETRAGON σε µία εγχώρια και δύο διεθνείς και της ΠΡΙΣΜΑ σε δύο εγχώριες και µία διεθνή
εµπορικές εκθέσεις, παρουσιάζοντας ένα κατάλληλα διαµορφωµένο περίπτερο για το e-Όραση.

Π7.1

Επιχειρηµατικό σχέδιο εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων του e-Όραση

Επιχειρηµατικό σχέδιο για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων µετά το πέρας του έργου που θα
περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε βάση τη µεθοδολογία Business Model Canvas.